Bjälklag

Vi tillverkar slakarmerade bjälklag med upplagslängder på 4-5 meter samt bjälklagselement till Tranemogrunden enligt nedan.

Inspektionsbar platta på mark

Produktbeskrivning

Grunden byggs av grundplattor och fribärande grundbalkar. Bjälklaget vilar på de yttre grundbalkarna och en balk nära husmitt.

Grunden är lämplig även för pålat utförande tack vare gles pålning.Tranemogrunden tillverkas av betong och cellplast, dvs en fuktsäker grundkonstruktion. Den är speciellt lämplig som varmgrundkonstruktion tack vare att den är välisolerad och grundbalkarna vanligtvis höjd 800 mm ger gott om utrymme för inspektion.

Ytterbalk

Betong c 32/40
Armering Ks 40, byglar Ks 40S
Värmeisolering Typgodkänd expanderad polystyren EP klass 36
Värme-
genomgångs-
koefficient Up=0,62 W per kvadratmeter och grad Celsius
Mått Tjocklek 200 mm (110 betong + 90 cellplast), höjd 800 mm
Längd Projektanpassas, max 4,98 m
Vikt ca 260 kg per kvadratmeter

Innerbalk

Mått Tjocklek 200 mm, höjd 800 mm
Vikt ca 290 kilo per kvadratmeter
Inspektionsbar platta på på mark

Grundplatta

Betong c 32/40, oarmerad
Mått Std. 800 x 1000 x 200 mm
Vikt ca 376 kg/st

Dimensionerande bärförmåga i brottgränstillstånd GK1 eller GK2 är 138 kPa och kan ökas vid behov.
Förhöjningsplatta

Mått Std. 400 x 600 x valfri höjd

Konstruktionsanvisningar
Boverkets Byggregler
Boverkets Konstruktionsregler
Säkerhetsklass 2

Grundläggning, linjelaster

Dimensionerande för linjelast upp till 32 resp 38 kN/m (ytter- resp. innerbalk) i brottgränstillstånd. Projektanpassning kan utföras i samarbete med tillverkaren. Grundbalkarna skarvas över en stödplatta eller pålplint.

Montering mm

Kran eller grävmaskin. Balkarna ställs på grundplattorna och pallas under med plastbrickor samt noggrann undergjutning. Ingjutna dubbar kringgjutes på balkens insida enl. detalj. Återfyllning sker sedan samtidigt mot in- och utsida. Utvändigt uppfylles till en nivå anpassad till färdig marks överbyggnad, invändigt ca 100 mm enl. ritning. På insida balkstavar anbringas dragjärn med expanderbult.

Bjälklaget

Fribärande i storformat, bredd 2400 mm, längd projektanpassad, höjd 250 mm.

Bjälklaget består av cellplast 250 mm med fribärande armerade betongbalkar höjd 200 mm, och med ett centrumavstånd c/c = 600 mm. Betongbalkarnas undersida har en täckande isolering av minst 30 mm. Vikt 100 kg/kvadratmeter.

Golvkonstruktion

Golvet kan utföras som flytande golv av spånskivor, tjocklek 22 mm (se fig.) eller med pågjuten betong 50 mm. Golvvärmerör kan läggas i betongpågjutningen. I våtutrymmen är plattans överyta försänkt för pågjutning och golv av klinker.

Materialdata

Betong II K40
Armering Nps 50
Värmeisolering Expanderad polystyren EPS, klass 36
Värmegenomgångkoefficient för hel platta med korsande balkar Up-värde
-Oventilerad grund
Yttre randfält vid berg Up= 0,125
Inre randfält vid berg Up= 0,147
-Ventilerad grund Up= 0,30
Mått, höjd Tjocklek 250 mm
Balkbredd 80-100 mm Std
Längd Projektanpassad

Fogning

I varje fog, c/c = 400 mm, tätas med fogfiber och fogmassa från ovansidan och undersidan.

Miljöklass

Obetydligt betongaggressiv miljö
Måttligt armeringsaggresiv miljö

Montering

Bjälklag, grundbalkar och grundläggningsplattor har wireöglor och monteras med kran eller grävmaskin. Vi tillhandahåller montage direkt från lastbil, speciellt viktigt vad gäller bjälklaget.

Märkning

Plattans nummer enligt grundritning, tillverkare, vikt, tillverkningsdag, fabriksbeteckning samt kontrollrådets märke.

Projektering

Tillverkaren svarar för dimensionering och erforderliga ritningar baserade på laster, husmått, grundundersökning och måttsatt grundplan från beställaren.

Referensobjekt