Klimatförbättrad Betong

Välj klimatförbättrade betongelement från Tranamo!

Betong är vår tids viktigaste byggmaterial. Det har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad och behövs även i framtiden. Tranemo Prefab arbetar fokuserat för att minska vår miljöpåverkan och öka materialets livslängd, funktion och prestanda. Vi är med och driver utvecklingen mot klimatneutral betong.

Betong består till största delen av naturmaterial – bergkross, grus och vatten – som blandas med cement och tillsatsmedel. Betongprodukterna armeras med armeringsjärn, och isolering samt ingjutningsgods i plast och metall, ibland även rostfritt, gjuts in. Cement binder ihop betongen och är en väsentlig källa till globala koldioxidutsläpp. Framställning av råvarorna cement, stål och armering ger upphov till Tranemo Prefabs största miljöaspekter och koldioxidutsläpp. Vi kan dock på olika sätt minska koldioxidavtrycket från produktion av betongprodukter.

  • Cement kan ersättas med alternativa råmaterial, t.ex.masugnsslagg från ståltillverkning eller flygaska.
  • Jungfruligt råmaterial kan ersättas med material som återvunnits eller återanvänds, t.ex. återvunnet armeringsjärn ingående i betongprodukterna eller krossad betong från uttjänta eller kasserade betongprodukter. Betongkvaliteten försämras inte samtidigt som vi bidrar till att minska energiåtgång och koldioxidutsläpp. Med cirkulära materialflöden reducerar vi också mängden avfall som kan behöva deponeras.

Tranemo Prefab är en del av Betonginitiativet som är ett samarbete mellan byggbolag, betong och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och kommuner. I detta forum arbetar och verkar vi gemensamt för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030 och att den används överallt 2045. Inom Betonginitiativet har vi enats om en gemensam färdplan för att uppnå visionen.

Klimatförbättrad betong är ett begrepp som tagits fram av branschorganisationen Svensk Betong och utgår från en standardbetong som referens. Förbättringar jämfört med referensbetongen delas in i fyra nivåer, beroende på hur mycket koldioxidbelastningen sänks. Läs gärna mer om detta i Svensk Betong Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2 https://www.svenskbetong.se/component/edocman/?task=document.viewdoc&id=60&Itemid=

Vi arbetar löpande med att utveckla och optimera våra betongprodukter. I vår klimatförbättrade betong har vi optimerat betongrecepten på olika sätt och ersatt så stora delar vi f.n. kan av mängden cement med det alternativa bindemedlet masugnsslagg. Vår klimatförbättrade betong ger oss möjlighet att producera olika typer av betongprodukter i enlighet med alla fyra nivåer i Svensk Betongs Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2.

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD är ett internationellt begrepp för miljövarudeklaration. Systemet ger relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar information kring miljöprestanda. En EPD beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel, vilket ofta uttrycks som att den är LCA-baserad (Life Cycle Assessment). En EPD är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan. Det används brett inom flera branscher för att kommunicera produkters miljöprestanda till kunder och andra intressenter.

Tranemo Prefabs EPD:er ger en objektiv beskrivning av våra betongprodukters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och är för oss ett viktigt verktyg för att framöver ytterligare klimatoptimera våra produkter. Våra betongprodukter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder och EPD:erna hjälper våra kunder i deras arbete med att bygga och deklarera hållbara byggnader. Våra EPD:er är framtagna enligt den uppdaterade standarden EN 15804+A2. De har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende part, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. Våra EPD:er finns registrerade hos EPD-Norge och de är tillgängliga via denna länk https://www.epd-norge.no/epd-soekeresultat/?q=tranemo+prefab&categoryID=376